• Karton
  • Naturelle folies
  • Papier en karton
  • Open afzetcontainer
  • 15 m³